Bydgoskie Granty Oświatowe

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz

Wydział Edukacji i Sportu informuje, że w terminie od 15 października 2018 r. do 15 listopada 2018 r. możliwe będzie  składanie wniosków o przyznanie Bydgoskich Grantów Oświatowych na 2019 r. Zgłoszenia projektu dokonuje się wyłącznie w formie elektronicznej przez wypełnienie  formularza udostępnionego w systemie OPIUM oraz dołączenie wersji elektronicznej załącznika (wniosku). Załącznik należy wypełnić, wydrukować, podpisać i opieczętować, a następnie zeskanować i dołączyć do systemu w formacie PDF.

Regulamin przyznawania BGO określony został zarządzeniem Nr 192/2017 Prezydenta Miasta z dnia 5 kwietnia 2017 r. oraz zarządzeniem Nr 174/2018 z dnia 27 marca 2018 r. i wraz z formularzami wniosku oraz sprawozdania dostępny jest w Wewnętrznym Serwisie Informacyjnym OPIUM w zakładce: Organizacja oświaty - Konkursy i wnioski - Bydgoski Grant Oświatowy. Wniosek o BGO należy sporządzić na właściwym, aktualnym formularzu.

Analogicznie do wniosków, również sprawozdania z realizacji BGO przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej w systemie OPIUM. Sprawozdania należy składać w terminie 1 miesiąca od zakończenia realizacji projektów, nie później niż do 31 grudnia danego roku kalendarzowego.

Uwaga:

Zwracamy uwagę, aby zgłoszone do konkursu projekty wyróżniały się innowacyjnością, nowatorstwem i oryginalnością, a przedsięwzięcia wieloletnie uwzględniały nowość programową. Projekty powinny wykraczać zasięgiem oddziaływania poza placówkę, a dokonana przez dyrektora szkoły rekomendacja powinna uwzględniać wskazanie potrzeby podjęcia działań, a także korzyści 
z nich wynikających dla danego środowiska.

Informujemy, że przedszkola i szkoły mogą złożyć maksymalnie 3 wnioski o BGO, poradnie, bursy i młodzieżowe domy kultury max. 6 wniosków, MOEN i Pałac Młodzieży maksymalnie 10 wniosków. Dodatkowo, ponad wymienione liczby wniosków, szkoła/placówka może aplikować o BGO na dofinansowanie przedsięwzięć wyróżnionych tytułem Bydgoskiej Kulturalnej Marki Oświatowej (zgodnie z zarządzeniem Nr 315/2014 Prezydenta Bydgoszczy z dnia 23 maja 2014 r.).  

Zwracamy również uwagę, aby do konkursu o przyznanie BGO nie zgłaszać projektów z obszarów tematycznych, które mogą otrzymać wsparcie finansowe w ramach odrębnego, celowego finansowania działań zaplanowanych w „Strategii Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2013-2010”:

  • projekty wspierania szkół i placówek integracyjnych: środki finansowe na realizację zajęć pozalekcyjnych oraz działań edukacyjno-integracyjnych w obszarze pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych (w 2018 r. kwota 98.800 zł) – koordynacja Ref. Strategii i Jakości Edukacji WE, 
  • organizacja zajęć i imprez sportowych oraz rekreacyjnych o charakterze masowym, z wyłączeniem przedszkoli (2018 r. - 620.000zł) - Ref. Sportu WE,
  • wspieranie działań profilaktycznych w szkołach i upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, przemocy i agresji - wsparcie finansowe ze środków budżetowych przeznaczonych na realizację zadania „Podejmowanie działań w zakresie edukacji oraz profilaktyki uzależnień w bydgoskich placówkach oświatowych” określonego corocznie w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (w 2018 r. kwota 150.000 zł) – koordynator Ref. Strategii i Jakości Edukacji oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2

lub innych projektów finansowanych przez Miasto Bydgoszcz, np. Bydgoskie Granty Ekologiczne: Wydział Zintegrowanego Rozwoju, czy projektów współpracy międzynarodowej szkół: Erasmus+/Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Przypominamy o koordynacji przez jednostki oświatowe m.in. następujących zadań zaplanowanych i finansowanych w ramach Strategii Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy, zachęcając do udziału w realizowanych przedsięwzięciach:

  • Miejski Program Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni znad Brdy” - www.edu.bydgoszcz.pl (2018 r.- ok. 124.000 zł) – koordynator Pałac Młodzieży,
  • Klub kreatorów innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych (10.000 zł) - ZSO nr 3 – III LO,
  • Utworzenie szkolnych grup ratownictwa medycznego – wspieranie innowacji w realizacji edukacji dla bezpieczeństwa (20.000 zł) – ZS nr 5 MS - XV LO,
  • Stworzenie i realizacja programu edukacji regionalnej, krajoznawstwa i turystyki oraz popularyzacja wiedzy o Bydgoszczy i jej mieszkańcach wśród dzieci i młodzieży (30.000 zł) – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7,
  • Stworzenie i realizacja programu edukacji patriotycznej oraz opracowanie i realizacja harmonogramu obchodów uroczystości o charakterze historyczno-patriotycznym (10.000 zł) - Zespół Szkół Medycznych – VIII Liceum Ogólnokształcące.

Dyrektor Wydziału

Elżbieta Wiewióra

regulamin przyznawania BGO

formularz zgłoszenia projektu

formularz sprawozdania z realizacji projektu

Jesteś tutaj: Start Dla nauczycieli Granty oświatowe