„Interesting facts about Alaska and Hawaii” - konkurs

alaskahawaje 

Dnia 19.03 w stołówce szkolnej o 9.30 odbędzie się konkurs z języka angielskiego „Interesting facts about Alaska and Hawaii”. Wszystkich zgłoszonych serdecznie zapraszamy. Po konkursie uczniowie wracają na lekcje.

Karina Romel-Gromacka, Sylwia Sobczuk

Już po raz piąty odświeżamy gwarę bydgoską

gwara2Zapraszamy chętnych uczniów do udziału w piątej już edycji Międzyszkolnego konkursu „Czy się odważę mówić w gwarze?”, która odbędzie się 4 kwietnia (czwartek) o godz. 10.00 na barce Lemara. Szczegóły – w załączniku.

Regulamin

Załącznik nr1 

Katarzyna Jarzembowska, Patrycja Kowalczyk

Konkurs geograficzny

W związku z realizowanym w szkole z programem „ Zbigniew Herbert - słowa i obrazy” zapraszam do udziału w konkursie uczniów klas 5-8 szkoły podstawowej oraz gimnazjum:„ Podróże Zbigniewa Herberta” lub „ Podróże Pana Cogito” .

Praca polega na wykonaniu folderu geograficznego do 31 marca 2019 r.

n-l geografii: Bożena Dirbach

Niedługo święta ,czyli jak pięknie przygotować stół wielkanocny ?

Serdecznie zapraszamy   uczniów klas 4-8 do udziału w kolejnej edycji szkolnego konkursu pod hasłem „Jak pięknie przygotować stół wielkanocny?” . Mamy nadzieję, że oryginalnych pomysłów, pięknych dekoracji i świątecznego nastroju nie zabraknie nam 1 kwietnia, w poniedziałek , o godzinie 8 40 w szkolnej stołówce. Prosimy o zgłaszanie się 3- 5 osobowych zespołów do 26 marca .

Czekamy na Was w sali 103 i 217

organizatorki: Bożena Dirbach i Jolanta Nadolna

Konkurs informatyczny „Unia Europejska w pigułce”

Rok 2019 upływa nam pod hasłem Roku Wolności. Ma na to wpływ między innymi 15. rocznica wejścia Polski do Unii Europejskiej. Z taj okazji, mamy ogromną przyjemność ogłosić konkurs informatyczny pt. „Unia Europejska w pigułce” na najlepszą prezentację multimedialną. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas V-VIII szkoły podstawowej i gimnazjum.

Prezentacje można przekazywać do nauczycieli informatyki do 29 marca 2019 roku. Szczegółowe informacje u organizatorek konkursu.

Marzena Marynowska i Aleksandra Wieczorek

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS O TEMATYCE REGIONALNEJ " NA PRZEJAŻDŻCE KONNYM TRAMWAJEM PO BYDGOSZCZY"

Zapraszam uczniów klas 4-8 do udziału w konkursie organizowanym przez SP nr 56 w Bydgoszczy. Tym razem zadanie konkursowe polega na stworzeniu komiksu dotyczącego tramwajów konnych w naszym mieście. Prace konkursowe proszę przekazywać nauczycielom historii do 17 marca br. 
W załącznikach znajdziecie regulamin konkursu, kartę samooceny oraz materiały o historii bydgoskiego tramwaju do wykorzystania podczas tworzenia komiksu. Zachęcam do sięgnięcia po inne źródła. 
 
 Patrycja Kowalczyk

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2019 - The Year of Polish Freedom

flagaZapraszamy uczniów klas siódmych, ósmych oraz gimnazjalistów do wzięcia udziału w konkursie “2019 - The Year of Polish Freedom”

CELE KONKURSU:

- pogłębianie wiedzy na temat polskich symboli niepodległościowych, 

- upamiętnienie 2019 roku ze względu na ważne dla historii Polski i Bydgoszczy jubileusze i patriotyczne rocznice m.in. 30-stej rocznicy częściowo wolnych wyborów, 15-stej rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej, setnej rocznicy zwycięskiego zakończenia Powstania Wielkopolskiego,

- rozbudzanie uczuć patriotycznych,

- rozwijanie zainteresowań do samodzielnego pogłębiania wiedzy i umiejętności językowych,

- motywowanie uczniów do doskonalenia sprawności językowych, rozwijanie kompetencji kluczowych przydatnych w nauce języków obcych, np. kontrolowanie procesu własnego uczenia się, pogłębianie wiedzy na temat nowoczesnych technologii oraz sposobów ich wykorzystania w praktyce,

PRZEBIEG KONKURSU:

  • Uczestnicy mają za zadanie indywidualne przygotowanie prezentacji multimedialnej w języku angielskim z wykorzystaniem programu Power Point lub Prezi na temat jubileuszy obchodzonych w 2019 roku w Polsce (max. 25 slajdów). 
  • Przygotowane prezentacje dostarczamy nauczycielowi języka angielskiego w terminie do 15.03. 2019 r. Ocenie podlegać będzie zawartość merytoryczna oraz sposób przedstawienia tematu. Autorzy najlepszych prac wezmą udział w finale, który odbędzie się 26 marca 2019 r. o godz. 11.00 w sali 201.

organizatorki: Jolanta Buczyńska Sylwia Sobczuk

KONKURS O KRÓLU KAZIMIERZU WIELKIM

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Kazimierza WielkiegoCel ogólny konkursu: Upamiętnienie, upowszechnienie i pogłębienie wiedzy o dokonaniach i dorobku
Kazimierza III Wielkiego oraz poznawanie i popularyzacja historii regionu uczestników konkursu. Warunki uczestnictwa: uczniowie bydgoskich szkół podstawowych (klasy 7-8), klas trzecich
gimnazjum.
Kategorie konkursowe:
1. Literacka Tytuł konkursu: Legenda o królu Kazimierzu Wielkim
Wymagania konkursowe:
a) Forma: legenda – maksymalnie dwie strony formatu A4; czcionka Times New Roman 10-11
Ocenie podlega: realizacja tematu, oryginalność ujęcia tematu, zachowanie cech gatunkowych.
b) dane uczestnika (imię i nazwisko), opiekuna (imię i nazwisko) oraz dane szkoły (nazwa, adres, numer
telefonu, faksu i e-mail).
2. Historyczna Tytuł konkursu: Charakterystyka wybranego polskiego rycerza (album).
Wymagania konkursowe:
a) Wykonanie albumu – maksymalnie 15 stron.
Ocenie podlega: realizacja tematu, poprawność merytoryczna, technika i estetyka wykonania.
b) dane uczestnika (imię i nazwisko), opiekuna (imię i nazwisko) oraz dane szkoły (nazwa, adres, numer
telefonu, faksu i e-mail).
3. Plastyczna Tytuł konkursu: Portret króla Kazimierza Wielkiego.
Wymagania konkursowe:
a) Format prac – nie większy niż A4, technika dowolna (z wyjątkiem fotografii).
Ocenie podlega: wierność odwzorowania postaci króla, technika i estetyka wykonania.
b) Opis pracy na odwrocie: imię i nazwisko ucznia oraz opiekuna, dane szkoły (nazwa, adres, numer telefonu,
faksu i e-mail).
4. Fotograficzna Tytuł konkursu: Zabytki architektury w miastach kazimierzowskich w obiektywie.
Wymagania konkursowe:
a) Maksymalnie 3 fotografie w formacie co najmniej 15x21cm opatrzone tytułem, imieniem i nazwiskiem
ucznia oraz opiekuna, danymi szkoły (nazwa, adres, numer telefonu, faksu i e-mail).
Ocenie podlega: technika wykonania, kadrowanie.
Termin i miejsce konkursu:
1. Termin składania prac – do19.03.2019 r.

Uwagi:
1. Do konkursu przyjmowane będą wyłącznie prace indywidualne.
2. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
3. Uczestnictwo w konkursie jest możliwe po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 1 lub załącznik 2).
4. Prace uczestników nie podlegają zwrotowi i mogą być upowszechniane.
5. Prace podlegają ocenie komisji konkursowej. Od werdyktu jury nie ma odwołania.

Pełny regulamin

http://www.4lo.bydgoszcz.pl/index.php/konkursy-zso-nr-4/konkurs-o-kazimierzu-wielkim
Zapraszamy do udziału! 

Międzyszkolny konkurs pt. „Dziennik małego powstańca” –dzieci i młodzież w Powstaniu Warszawskim 1944r.

Zespół Szkół Nr 24 w Toruniu i Szkoła Podstawowa Nr 7 w Toruniu zapraszają uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych do udziału w VI edycji konkursu.
 
Praca konkursowa pt.„Dziennik małego powstańca” –dzieci i młodzież w Powstaniu Warszawskim 1944r.polega na napisaniu fragmentu dziennika małego powstańca (2 –5 dni).
Fragmenty dziennika oceniane będą według następujących kryteriów:
 
- Przedstawienie wydarzeń i faktów w narracji pierwszoosobowej.
- Relacja z aktualnych spraw i wydarzeń z Powstania Warszawskiego.
- Informacje o przemyśleniach, uczuciach, refleksjach narratora.
- Obecność odnarratorskich komentarzy zawierających ocenę przedstawionych zdarzeń.
- Używanie słownictwa wartościującego dodatnio lub ujemnie.
- Ułożenie zapisków w sposób chronologiczny.
- Wszystkie zapisy poprzedzone datą (dzień, miesiąc, rok, ewentualnie nazwa kolejnego dnia tygodnia, godzina).
- Spójność tekstu i logiczność (nie występują nieuzasadnione powtórzenia).
- Poprawność językowa, ortograficzna i  interpunkcyjna.
- Praca musi być napisana pismem ręcznym i nie powinna przekraczać dwóch stron A5 lub jednej strony A4. 
- Nadesłana praca powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko autora, wiek, klasę, nazwęi adres szkoły, numer telefonu szkoły, imię i nazwisko nauczyciela opiekuna.
 
Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskieg.
Prace konkursowe mozna składać u nauczycieli historii do 19 marca br. 

Konkurs z języka niemieckiego

Regulamin konkursu z języka niemieckiego MADE IN  DEUTSCHLAND / MADE IN DACHL

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 7, 8 szkoły podstawowej oraz 3 gimnazjum niezależnie od poziomu znajomości języka. Organizatorami są nauczyciele języka niemieckiego.

 

Cele konkursu:

1. Rozbudzanie kreatywności uczniów.

2. Kształcenie kompetencji interkulturowej.

3. Pogłębianie wiedzy realioznawczej.

 

Ogólne zasady przeprowadzania konkursu:

1. Uczniowie samodzielnie dokonują wyboru co najmniej 3 rzeczy pochodzących z Niemiec lub krajów niemieckojęzycznych (Niemcy, Austria, Szwajcaria, Liechtenstein)

 2. Uczniowie dostarczają nauczycielowi języka niemieckiego  podpisaną pracę prezentującą wynalazki  wywodzące się z Niemiec lub krajów niemieckojęzycznych.  Praca może być wykonana w dowolnym formacie i dowolną techniką (plakat, collage, rysunek).

3. Termin zgłaszania prac: 8.03.2019.

4. Ocenie podlega estetyka, walory artystyczne pracy, trafność interpretacji.

5. Uczeń, którego praca zostanie oceniona przez nauczycieli języków obcych najwyżej, otrzymuje nagrodę rzeczową

 

Agnieszka Łysiak

Jesteś tutaj: Start Dla uczniów Konkursy