OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU

Ogłaszamy nabór dla uczniów - uczestników zajęć dodatkowych realizowanych w ramach projektu „Edu(R)Ewolucja” realizowanego przez Miasto Bydgoszcz w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Rodzaj zajęć realizowanych w Szkole Podstawowej nr 31 z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy.

Rodzaj zajęć

Liczba miejsc

Ilość godzin w tygodniu dla

1 grupy

Informacje dodatkowe

Zajęcia dodatkowe z matematyki II etap edukacji

1

2

 

Chętni uczniowie proszeni są o zapoznanie się z treścią Regulaminu Rekrutacji uczestników projektu, następnie prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Dokumenty dostępne są  w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły http://www.zs10.bydgoszcz.pl

Formularze zgłoszeniowe do projektu przyjmuje koordynator szkolny –Marlena Mioduszewska, pokój 108.

Termin składania formularzy zgłoszeniowych: od 10.10.2019 do 14.10.2019 r.

Z chwilą zakwalifiko

wania się do projektu uczestnik jest zobowiązany do rejestracji na stronie internetowej www.edurewolucja.pl

Regulamin

Bydgoszcz, 09.10.2019

Jesteś tutaj: Start Edu(R)Ewolucja OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU