Dla kandydatów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 31

W roku szkolnym 2017/2018 oferujemy naukę w klasach pierwszych z możliwością udziału w dodatkowych zajęciach języka angielskiego i zajęciach sportowych.

  • W roku szkolnym 2017/2018 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci:

a) urodzone w roku 2010,

b) urodzone w roku 2011 jeśli rodzice tych dzieci podejmą taką decyzję pod warunkiem, że dziecko ma za sobą roczne przygotowanie przedszkolne lub pozytywną opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej,

c) odroczone w roku szkolnym 2016/2017 od spełniania obowiązku szkolnego na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.

  • Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 31 przyjmowani są kandydaci na podstawie zgłoszenia/wniosku wypełnionego za pomocą elektronicznego systemu naboru na stronie bydgoszcz.podstawowe.vnabor.pl .
  • Terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów

 

Data

Etap rekrutacji

oraz

czynność rodzica

od

do

Postępowanie rekrutacyjne do klas I w szkołach podstawowych

   

20 kwietnia

(od godz. 12.00)

4 maja

(do godz. 24.00)

Rejestracja w systemie rekrutacji

wniosków/zgłoszeń o przyjęcie

20 kwietnia

5 maja

(do godz. 16.00)

Złożenie w szkole pierwszego wyboru

podpisanego wniosku/zgłoszenia oraz

dokumentów potwierdzających spełnianie

kryteriów.

UWAGA

Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia

specjalnego wydanego ze względu na

niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność

z oryginałem przez rodzica kandydata, należy

złożyć w każdej szkole wskazanej na liście

preferencji, w której wybrano oddziały

integracyjne.

21 kwietnia

26  kwietnia

Próba sprawności fizycznej dla kandydatów

ubiegających się o przyjęcie do oddziałów

sportowych.

UWAGA

Do próby sprawności fizycznej przystępują

tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo

dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem

wydanym przez lekarza podstawowej opieki

zdrowotnej

27 kwietnia

(godz. 15.00)

Podanie do publicznej wiadomości przez

komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy

uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności

fizycznej

17 maja

(godz. 12.00)

Opublikowanie list kandydatów

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

17 maja

(od godz. 12.00)

23 maja

(do godz. 16.00)

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka

w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

25 maja

(godz. 12.00)

Opublikowanie list kandydatów przyjętych

i nieprzyjętych.

Procedura odwoławcza

od 25 maja

$11.       W terminie 7 dni od dnia opublikowania list

dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą

wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem

o sporządzenie uzasadnienia odmowy

przyjęcia.

$13.                   W terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica kandydata  z wnioskiem,  o którym mowa w pkt.1 sporządza się  uzasadnienie.

$14.       W terminie 7 dni od dnia otrzymania

uzasadnienia rodzice mogą wnieść do

dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia

komisji rekrutacyjnej

Postępowanie uzupełniające do klas I w szkołach podstawowych

21 czerwca

(godz. 15.00)

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym

wykazu wolnych miejsc.

21 czerwca

godz. 16.00

25 czerwca

(do godz. 20.00)

Rejestracja w systemie wniosków/zgłoszeń

o przyjęcie na wolne miejsca.

20 czerwca

26 czerwca

(do godz. 16.00)

Złożenie w szkole pierwszego wyboru

podpisanego wniosku o przyjęcie oraz

dokumentów potwierdzających spełnianie

kryteriów.

UWAGA

Rodzice dziecka z orzeczeniem o potrzebie

kształcenia specjalnego wydanego ze względu

na niepełnosprawność, ubiegający się o

przyjęcie na wolne miejsce w oddziałach

integracyjnych, składają kopię orzeczenia

w szkole pierwszego wyboru, jak również

w pozostałych placówkach, w których

wskazano na liście preferencji oddział integracyjny.

22 czerwca

Próba sprawności fizycznej dla kandydatów

ubiegających się o przyjęcie do oddziałów

sportowych.

UWAGA

Do próby sprawności fizycznej przystępują

tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo

dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem

wydanym przez lekarza podstawowej opieki

zdrowotnej.

23 czerwca

(do godz. 15.00)

Podanie do publicznej wiadomości przez

komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy

uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności

fizycznej.

30 czerwca

(godz. 14.00)

Opublikowanie list kandydatów

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

30 czerwca

(od godz. 14.00)

              5 lipca

       (do godz. 16.00)

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka

w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

7 lipca

(godz. 12.00)

Opublikowanie list dzieci przyjętych

i nieprzyjętych

od 7 lipca

Procedura odwoławcza.

31 sierpnia

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym

wykazu wolnych miejsc.

         

 

Jesteś tutaj: Start Rekrutacja rekrutacja do klasy pierwszej